Newyddion

05.08.19 Aelod Newydd o'r Tîm

Aelod Newydd o'r Tîm

Rydym yn falch iawn o groesawu Casi Roberts fel aelod newydd o dîm Delwedd!

Croeso cynnes Casi - edrychwn ymlaen at gydweithio gyda thi!

25.07.19 Adolygiad gan Gwsmer

Adolygiad gan Gwsmer

Diolch am yr adolygiad Bwch yn Uchaf:

"We can't thank you and your staff enough for a new website! It's nice to see it has a professional, modern look and it actually works with mobile phones!"

I weld mwy o adolygiadau gan ein cwsmeriaid, cliciwch yma.

15.07.19 Profiad Gwaith

Profiad Gwaith

Daeth Beca, sy'n ddisgybl mewn ysgol leol, atom ar brofiad gwaith wythnos diwethaf. Roedd yn braf dy gyfarfod, a diolch yn fawr am dy waith caled Beca!

08.07.19 Gwyl Y Felinheli

Oriau Agor ar Gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Rydym wedi cael wythnos brysur yn cefnogi Gwyl Y Felinheli!
Byddom yn tynnu lluniau'r digwyddiadau a diweddaru'r wefan iddynt dros wythnos yr wyl. Llongyfarchiadau i chi am wythnos lwyddiannus eto eleni!

Cliciwch yma i weld y lluniau.


05.07.19 Profiad Gwaith

Profiad Gwaith

Rydym wedi cael disgybl o ysgol leol yn y swyddfa ar brofiad gwaith wythnos yma - diolch yn fawr am dy holl waith Ioan, gobeithio dy fod wedi mwynhau!

 

06.06.19 Hwyl Fawr Ifan

Diwrnod olaf Ifan

Heddiw yw diwrnod olaf Ifan gyda ni yn Delwedd. Diolch i ti am dy holl waith caled dros y 4 mlynedd diwethaf a hoffem ddymuno pob lwc i ti i'r dyfodol!

26.04.19 Lansio 73 Gwefan Newydd yn 2018

Yn 2018 fe lansiodd Delwedd 73 o wefannau newydd, cymerwch olwg isod!
Angen gwefan newydd ar gyfer eich busnes neu fudiad? Cysylltwch â ni!

15.04.19 Oriau Agor Dros Y Pasg

Oriau Agor Dros Y Pasg

Dydd Gwener y Groglith - Ar gau

Dydd Llun y Pasg - Ar gau

Pasg Hapus!

12.04.19 Profiad Gwaith

Profiad Gwaith

Rydym wedi cael disgybl o ysgol leol yn y swyddfa ar brofiad gwaith wythnos yma - diolch yn fawr am dy holl waith caled Beth!

02.01.19 Blwyddyn Newydd Dda!

Blwyddyn Newydd Dda! Rydym yn ôl yn y swyddfa heddiw ac yn edrych ymlaen at gydweithio gyda'n holl gwsmeriaid yn 2019!

 

03.12.18 Oriau Agor ar Gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Oriau Agor ar Gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'n Holl Gwsmeriaid a Ffrindiau!

Er gwybodaeth, dyma oriau agor Delwedd ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd:
Byddwn yn cau am 12:00 Dydd Gwener, 21/12/18. Swyddfa ar gau tan Ddydd Mercher 02/01/2019.

Diolch yn fawr iawn am eich cwsmeriaeth a chefnogaeth yn ystod y flwyddyn oddi wrth bawb yn Delwedd.

30.11.18 Rhestr Fer Gwobrau Busnes y Daily Post

Gwobrau Busnes y Daily Post

Noson wych yn Wobrau Busnes Y Daily Post neithiwr!

Nid oeddem yn llwyddiannus y tro hwn ond rydym yn falch iawn o fod wedi gwneud y rhestr fer.

Darllen Mwy

26.10.18 Rownd Derfynol Gwobrau Busnes y Daily Post

Llongyfarchiadau

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau'r Daily Post eleni!

Edrychwn ymlaen at fynd i’r seremoni gwobrwyo mis nesaf.

10.10.18 Gwefannau Newydd Yn 2018

Fe wnaethom lansio 35 gwefan newydd yn 2017...yr wythnos hon fe lansiwyd ein 53fed wefan newydd o 2018!

Hapus i gael 20fed mlynedd prysur iawn mewn busnes!

 

19.09.18 Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol 2018

Gwyl Felin

Ein gwefan ‘Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol ‘ yn 2018 yw gwefan Ymddiriedolaeth Cofio Robin.

Roedd Robin Llyr Evans o Lanbedrog yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Loughborough yn 2015, ac fel rhan o'i gwrs bu’n gweithio mewn stadiwm denis yn China. Yn drist iawn cafodd ei ladd mewn damwain yno, ac roedd ei deulu yn credu ei bod hi'n ffordd dda o gofio amdano drwy helpu pobl ifanc eraill i ddatblygu eu gyrfa ym myd chwaraeon.

Darllen Mwy

04.09.18 Profiad Gwaith

Profiad Gwaith

Mae Katie wedi bod yn y swyddfa gyda ni ar brofiad gwaith dros yr wythnosau diwethaf.

Diolch am dy holl waith, mae wedi bod yn bleser dy gael ti yma a dymunwn bob lwc i ti i'r dyfodol!

30.08.18 Llongyfarchiadau Mawr i Aelod o'r Tim

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr iawn i aelod o'r tîm, Ceri a'i gŵr Sam ar eu priodas ddoe. Dymunwn bob hapusrwydd i Mr a Mrs Garrod!

20.08.18 Oriau Agor Arbennig ar Awst 30ain

Mae aelod o staff yn priodi ar Ddydd Mercher, Awst 29. Oherwydd hyn bydd Delwedd yn agor am 10 o'r gloch fore Dydd Iau, Awst 30.

Bydd unrhyw newidiadau yn dal i gael eu gwneud o fewn 24 awr fel yr arfer, a bydd unrhyw negeseuon yn cael ymateb ar ôl 10 y bore.

Diolch i chi am eich cydweithrediad a gobeithiwn nad yw hyn yn creu anhwylustod mawr i chi.

03.08.18 Aelod Newydd o'r Tîm

Jordan Elias

Rydym yn falch iawn o groesawu Jordan Elias fel aelod newydd o dim Delwedd.

Mae Jordan eisioes wedi setlo i mewn i dda ac edrychwn ymlaen i gydweithio gydag ef dros y misoedd nesaf.

16.07.18 Erthyglau Am Wefan Ddwyieithog Newydd Yn Y Wasg

Gwefan ddwyieithog

Bu sôn am Ddelwedd mewn erthyglau yn y Daily Post ac ar Wales 247 yn ddiweddar, yn ymwneud a'r wefan newydd dwyieithog y gwnaethom greu ar gyfer Sional. Mae hi wedi bod yn bleser cydweithio gyda Sional, ac edrychwn ymlaen at ddatblygu'r wefan ymhellach gyda hwy yn y dyfodol.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl ymddangosodd yn y Daily Post

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl ar Wales 247

12.07.18 Delwedd yng Nghylchgrawn Chwarterol Cymdeithas Clefyd Motor Niwron

Gwyl Felin

Yn ddiweddar fe lansiodd Delwedd wefan yn Rhad Ac Am Ddim ar gyfer Grŵp Gogledd Orllewin Cymru o'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron.

Buom yn cydweithio yn agos gyda'r grŵp i greu gwefan ddefnyddiol a hygyrch ar gyfer y rhai sy'n byw gyda CMN yn yr ardal, eu gofalwyr, eu teuluoedd a'u ffrindiau. Rhan bwysig o gyflawni'r nod yma oedd creu gwefan ddwyieithog, gyda'r cynnwys ar gael yn llawn yng Nghymraeg ac yn Saesneg.

Darllen Mwy

29.06.18 Gŵyl Y Felinheli

Gwyl Felin

Wythnos brysur o'n blaen yn tynnu lluniau yn Gŵyl Y Felinheli.

Edrychwn ymlaen at wythnos brysur yn llawn hwyl yn eu cefnogi eto eleni!

Dymunwn bob hwyl i bawb sy'n rhan o drefnu'r digwyddiadau gwych yma!

22.05.18 Gŵyl y Banc 28ain o Fai

Bydd Delwedd ar gau ar Ddydd Llun Mai 28ain oherwydd Gŵyl y Banc.

Gobeithio y bydd yn benwythnos prysur i'n cwsmeriaid yn y diwydiant twristiaeth!

09.05.18 Jemma yn Dathlu 10 Mlynedd yn Delwedd!

Jemma yn Dathlu 10 Mlynedd yn Delwedd!

Rydym yn dathlu yn y swyddfa heddiw gan fod Jemma wedi bod yn gweithio hefo ni ers 10 mlynedd!

Diolch i ti am dy holl waith caled dros y blynyddoedd!

08.05.18 Swydd Wag

Diolch i bawb sydd wedi gwneud cais am ein swydd wag am Gynorthwyydd Gwe.

Byddwn ni mewn cysylltiad o fewn yr wythnosau nesaf.

03.05.18 Gŵyl y Banc 7fed o Fai

Bydd Delwedd ar gau ar Ddydd Llun Mai 7fed oherwydd Gŵyl y Banc.

Gobeithio y gwnewch fwynhau'r penwythnos hir!

09.04.18 Swydd Wag: Cynorthwyydd Gwe

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gwe i ymuno gyda thîm sy'n tyfu.

Prif bwrpas y rôl yma fydd / Tasgau allweddol:

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

26.03.17 Oriau Agor Dros Y Pasg

Oriau Agor Pasg Delwedd

Dyma Ein Oriau Agor Dros Y Pasg:

Dydd Gwener y Groglith - Ar gau

Dydd Llun y Pasg - Ar gau

21.03.18 Gwefan am Ddim 2018

Gwefan am Ddim 2018

Fel mae nifer ohonoch yn ymwybodol, mae Delwedd yn falch iawn o allu cefnogi achosion da lleol drwy ddylunio, adeiladu a chynnal un wefan yn rhad ac am ddim ar gyfer achos da lleol bob blwyddyn. 

Rydym yn lansio ein Cystadleuaeth Gwefan Am Ddim ychydig yn gynharach eleni gan ein bod wedi cael ychydig o ymholiadau am y fenter hon yn barod, ac mae ein hamserlen waith yn llenwi'n gyflym, rydym yn falch o ddweud!

Darllen Mwy

01.03.18 Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Dydd Gwyl Dewi Hapus!

Ar Ddydd Gŵyl Dewi fel bob dydd arall, rydym yn hapus i ateb eich cwestiynau ynglyn â dylunio gwefannau yng Nghymraeg neu Saesneg, beth bynnag sydd orau gennych.

Cofiwch am ein hyrwyddiad arbennig: Adeiladu a Gosod i Fyny Fersiwn Gymraeg Eich Gwefan am Ddim Cost Ychwanegol!

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

15.02.18 Gwefan Grwp Gogledd Orllewin Cymru o'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron

Gwefan Grwp Gogledd Orllewin Cymru o'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron

Hyd yn hyn yn 2018 rydym wedi rhoi 11 gwefan newydd sbon yn fyw, dechrau addawol iawn i'r flwyddyn newydd! Un o’r rhain oedd ein "Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol" 2017, sef y Grwp Gogledd Orllewin Cymru o'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron. Mae'r wefan wedi ei greu i gyd-fynd a "Branding" yr elusen, ac yn gwbl ddwyieithog.

Nod y wefan yw peidio ag ailadrodd y wybodaeth ar y brif wefan MNDA, ond yn hytrach y bydd yn ddefnyddiol fel adnodd ychwanegol iddynt. Bydd yn canolbwyntio ar adnoddau a chynigion codi arian Gogledd Orllewin Cymru ac yn gobeithio bod yn ffynhonnell gymorth yn lleol.

Gweler y wefan yma: www.mndnorthwestwales.org

Lansiodd y grwp y wefan yn eu cyfarfod misol, ac maent yn falch iawn ohono. Dywedodd Kevin Thomas, Ymgynghorydd Datblygiad Gofal Rhanbarthol, "Mae'n edrych yn ffantastig. Da iawn a diolch yn fawr i'r tîm yn Delwedd. Mae'r safle yn gyfeillgar ac yn groesawgar i ddefnyddwyr".

Rydym ni fel cwmni yn falch iawn o allu noddi'r wefan yma ac yn gobeithio bydd yn adnodd defnyddiol iawn i'r elusen er mwyn codi arian ac ymwybyddiaeth. Hefyd gobeithiwn y bydd yn gymorth i'r unigolion â Chlefyd Niwron Modur a'u teuluoedd.

06.02.18 Gwobrau'r FSB

FSB

Fe aeth Jen, Aled & Ceri o'r cwmni i lawr i Gaerdydd ar gyfer gwobrau FSB Cymru. Roeddem wedi ein henwebu yn y categori "Welsh in Business". Er nad oeddem yn llwyddiannus ar y diwrnod, rydym yn falch iawn o gyrraedd y rhestr fer o 3 trwy’r wlad.

05.01.18 Delwedd yn Rownd Derfynol Gwobrau'r FSB

FSB

Mae gennym ni newyddion cyffrous i gychwyn y flwyddyn newydd yma yn Delwedd.

Rydym yn falch iawn o gyrraedd y rhestr fer yng ngwobrau FSB Awards, yn y categori “Welsh in Business”.  Edrychwn ymlaen at fynd i’r seremoni gwobrwyo mis nesaf. Dechrau gwych i 2018!

 

02.01.18 Blwyddyn Newydd Dda!

Blwyddyn Newydd Dda! Rydym yn ôl yn y swyddfa heddiw ac yn edrych ymlaen i gydweithio gyda'n holl gwsmeriaid yn 2018!