Newyddion

02.01.19 Blwyddyn Newydd Dda!

Blwyddyn Newydd Dda! Rydym yn ôl yn y swyddfa heddiw ac yn edrych ymlaen at gydweithio gyda'n holl gwsmeriaid yn 2019!

 

03.12.18 Oriau Agor ar Gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Oriau Agor ar Gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'n Holl Gwsmeriaid a Ffrindiau!

Er gwybodaeth, dyma oriau agor Delwedd ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd:
Byddwn yn cau am 12:00 Dydd Gwener, 21/12/18. Swyddfa ar gau tan Ddydd Mercher 02/01/2019.

Diolch yn fawr iawn am eich cwsmeriaeth a chefnogaeth yn ystod y flwyddyn oddi wrth bawb yn Delwedd.

30.11.18 Rhestr Fer Gwobrau Busnes y Daily Post

Gwobrau Busnes y Daily Post

Noson wych yn Wobrau Busnes Y Daily Post neithiwr!

Nid oeddem yn llwyddiannus y tro hwn ond rydym yn falch iawn o fod wedi gwneud y rhestr fer.

Darllen Mwy

26.10.18 Rownd Derfynol Gwobrau Busnes y Daily Post

Llongyfarchiadau

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau'r Daily Post eleni!

Edrychwn ymlaen at fynd i’r seremoni gwobrwyo mis nesaf.

10.10.18 Gwefannau Newydd Yn 2018

Fe wnaethom lansio 35 gwefan newydd yn 2017...yr wythnos hon fe lansiwyd ein 53fed wefan newydd o 2018!

Hapus i gael 20fed mlynedd prysur iawn mewn busnes!

 

19.09.18 Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol 2018

Gwyl Felin

Ein gwefan ‘Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol ‘ yn 2018 yw gwefan Ymddiriedolaeth Cofio Robin.

Roedd Robin Llyr Evans o Lanbedrog yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Loughborough yn 2015, ac fel rhan o'i gwrs bu’n gweithio mewn stadiwm denis yn China. Yn drist iawn cafodd ei ladd mewn damwain yno, ac roedd ei deulu yn credu ei bod hi'n ffordd dda o gofio amdano drwy helpu pobl ifanc eraill i ddatblygu eu gyrfa ym myd chwaraeon.

Darllen Mwy

04.09.18 Profiad Gwaith

Profiad Gwaith

Mae Katie wedi bod yn y swyddfa gyda ni ar brofiad gwaith dros yr wythnosau diwethaf.

Diolch am dy holl waith, mae wedi bod yn bleser dy gael ti yma a dymunwn bob lwc i ti i'r dyfodol!

30.08.18 Llongyfarchiadau Mawr i Aelod o'r Tim

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr iawn i aelod o'r tîm, Ceri a'i gŵr Sam ar eu priodas ddoe. Dymunwn bob hapusrwydd i Mr a Mrs Garrod!

20.08.18 Oriau Agor Arbennig ar Awst 30ain

Mae aelod o staff yn priodi ar Ddydd Mercher, Awst 29. Oherwydd hyn bydd Delwedd yn agor am 10 o'r gloch fore Dydd Iau, Awst 30.

Bydd unrhyw newidiadau yn dal i gael eu gwneud o fewn 24 awr fel yr arfer, a bydd unrhyw negeseuon yn cael ymateb ar ôl 10 y bore.

Diolch i chi am eich cydweithrediad a gobeithiwn nad yw hyn yn creu anhwylustod mawr i chi.

03.08.18 Aelod Newydd o'r Tîm

Jordan Elias

Rydym yn falch iawn o groesawu Jordan Elias fel aelod newydd o dim Delwedd.

Mae Jordan eisioes wedi setlo i mewn i dda ac edrychwn ymlaen i gydweithio gydag ef dros y misoedd nesaf.

16.07.18 Erthyglau Am Wefan Ddwyieithog Newydd Yn Y Wasg

Gwefan ddwyieithog

Bu sôn am Ddelwedd mewn erthyglau yn y Daily Post ac ar Wales 247 yn ddiweddar, yn ymwneud a'r wefan newydd dwyieithog y gwnaethom greu ar gyfer Sional. Mae hi wedi bod yn bleser cydweithio gyda Sional, ac edrychwn ymlaen at ddatblygu'r wefan ymhellach gyda hwy yn y dyfodol.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl ymddangosodd yn y Daily Post

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl ar Wales 247

12.07.18 Delwedd yng Nghylchgrawn Chwarterol Cymdeithas Clefyd Motor Niwron

Gwyl Felin

Yn ddiweddar fe lansiodd Delwedd wefan yn Rhad Ac Am Ddim ar gyfer Grŵp Gogledd Orllewin Cymru o'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron.

Buom yn cydweithio yn agos gyda'r grŵp i greu gwefan ddefnyddiol a hygyrch ar gyfer y rhai sy'n byw gyda CMN yn yr ardal, eu gofalwyr, eu teuluoedd a'u ffrindiau. Rhan bwysig o gyflawni'r nod yma oedd creu gwefan ddwyieithog, gyda'r cynnwys ar gael yn llawn yng Nghymraeg ac yn Saesneg.

Darllen Mwy

29.06.18 Gŵyl Y Felinheli

Gwyl Felin

Wythnos brysur o'n blaen yn tynnu lluniau yn Gŵyl Y Felinheli.

Edrychwn ymlaen at wythnos brysur yn llawn hwyl yn eu cefnogi eto eleni!

Dymunwn bob hwyl i bawb sy'n rhan o drefnu'r digwyddiadau gwych yma!

22.05.18 Gŵyl y Banc 28ain o Fai

Bydd Delwedd ar gau ar Ddydd Llun Mai 28ain oherwydd Gŵyl y Banc.

Gobeithio y bydd yn benwythnos prysur i'n cwsmeriaid yn y diwydiant twristiaeth!

09.05.18 Jemma yn Dathlu 10 Mlynedd yn Delwedd!

Jemma yn Dathlu 10 Mlynedd yn Delwedd!

Rydym yn dathlu yn y swyddfa heddiw gan fod Jemma wedi bod yn gweithio hefo ni ers 10 mlynedd!

Diolch i ti am dy holl waith caled dros y blynyddoedd!

08.05.18 Swydd Wag

Diolch i bawb sydd wedi gwneud cais am ein swydd wag am Gynorthwyydd Gwe.

Byddwn ni mewn cysylltiad o fewn yr wythnosau nesaf.

03.05.18 Gŵyl y Banc 7fed o Fai

Bydd Delwedd ar gau ar Ddydd Llun Mai 7fed oherwydd Gŵyl y Banc.

Gobeithio y gwnewch fwynhau'r penwythnos hir!

09.04.18 Swydd Wag: Cynorthwyydd Gwe

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gwe i ymuno gyda thîm sy'n tyfu.

Prif bwrpas y rôl yma fydd / Tasgau allweddol:

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

26.03.17 Oriau Agor Dros Y Pasg

Oriau Agor Pasg Delwedd

Dyma Ein Oriau Agor Dros Y Pasg:

Dydd Gwener y Groglith - Ar gau

Dydd Llun y Pasg - Ar gau

21.03.18 Gwefan am Ddim 2018

Gwefan am Ddim 2018

Fel mae nifer ohonoch yn ymwybodol, mae Delwedd yn falch iawn o allu cefnogi achosion da lleol drwy ddylunio, adeiladu a chynnal un wefan yn rhad ac am ddim ar gyfer achos da lleol bob blwyddyn. 

Rydym yn lansio ein Cystadleuaeth Gwefan Am Ddim ychydig yn gynharach eleni gan ein bod wedi cael ychydig o ymholiadau am y fenter hon yn barod, ac mae ein hamserlen waith yn llenwi'n gyflym, rydym yn falch o ddweud!

Darllen Mwy

01.03.18 Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Dydd Gwyl Dewi Hapus!

Ar Ddydd Gŵyl Dewi fel bob dydd arall, rydym yn hapus i ateb eich cwestiynau ynglyn â dylunio gwefannau yng Nghymraeg neu Saesneg, beth bynnag sydd orau gennych.

Cofiwch am ein hyrwyddiad arbennig: Adeiladu a Gosod i Fyny Fersiwn Gymraeg Eich Gwefan am Ddim Cost Ychwanegol!

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

15.02.18 Gwefan Grwp Gogledd Orllewin Cymru o'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron

Gwefan Grwp Gogledd Orllewin Cymru o'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron

Hyd yn hyn yn 2018 rydym wedi rhoi 11 gwefan newydd sbon yn fyw, dechrau addawol iawn i'r flwyddyn newydd! Un o’r rhain oedd ein "Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol" 2017, sef y Grwp Gogledd Orllewin Cymru o'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron. Mae'r wefan wedi ei greu i gyd-fynd a "Branding" yr elusen, ac yn gwbl ddwyieithog.

Nod y wefan yw peidio ag ailadrodd y wybodaeth ar y brif wefan MNDA, ond yn hytrach y bydd yn ddefnyddiol fel adnodd ychwanegol iddynt. Bydd yn canolbwyntio ar adnoddau a chynigion codi arian Gogledd Orllewin Cymru ac yn gobeithio bod yn ffynhonnell gymorth yn lleol.

Gweler y wefan yma: www.mndnorthwestwales.org

Lansiodd y grwp y wefan yn eu cyfarfod misol, ac maent yn falch iawn ohono. Dywedodd Kevin Thomas, Ymgynghorydd Datblygiad Gofal Rhanbarthol, "Mae'n edrych yn ffantastig. Da iawn a diolch yn fawr i'r tîm yn Delwedd. Mae'r safle yn gyfeillgar ac yn groesawgar i ddefnyddwyr".

Rydym ni fel cwmni yn falch iawn o allu noddi'r wefan yma ac yn gobeithio bydd yn adnodd defnyddiol iawn i'r elusen er mwyn codi arian ac ymwybyddiaeth. Hefyd gobeithiwn y bydd yn gymorth i'r unigolion â Chlefyd Niwron Modur a'u teuluoedd.

06.02.18 Gwobrau'r FSB

FSB

Fe aeth Jen, Aled & Ceri o'r cwmni i lawr i Gaerdydd ar gyfer gwobrau FSB Cymru. Roeddem wedi ein henwebu yn y categori "Welsh in Business". Er nad oeddem yn llwyddiannus ar y diwrnod, rydym yn falch iawn o gyrraedd y rhestr fer o 3 trwy’r wlad.

05.01.18 Delwedd yn Rownd Derfynol Gwobrau'r FSB

FSB

Mae gennym ni newyddion cyffrous i gychwyn y flwyddyn newydd yma yn Delwedd.

Rydym yn falch iawn o gyrraedd y rhestr fer yng ngwobrau FSB Awards, yn y categori “Welsh in Business”.  Edrychwn ymlaen at fynd i’r seremoni gwobrwyo mis nesaf. Dechrau gwych i 2018!

 

02.01.18 Blwyddyn Newydd Dda!

Blwyddyn Newydd Dda! Rydym yn ôl yn y swyddfa heddiw ac yn edrych ymlaen i gydweithio gyda'n holl gwsmeriaid yn 2018!

22.12.17 Nadolig Llawen!

Nadolig Llawen

Rydym wedi cau rwan am y Nadolig, gobeithiwn y cewch chi wyliau hapus a byddwn yn ôl ar yr 2il o Ionawr 2018!

20.12.17 35 o Wefannau Newydd yn Fyw yn 2017

Wythnos brysur arall yn Delwedd gyda 4 gwefan newydd wedi mynd yn fyw - dyna 35 o wefannau newydd yn fyw yn 2017!

Mae gennym hefyd safleoedd newydd wedi'u trefnu i fynd yn fyw ym mis Ionawr yn barod - dechrau da i 2018.

Os ydych chi'n chwilio am wefan newydd, gwelwch yr hyn y gallwn wneud i chi drwy glicio yma neu mae croeso i chi gysylltu â ni.

15.12.17 Diwrnod Siwmper Nadolig

Jemma

Codi arian ar gyfer Diwrnod Siwmper Nadolig yn Delwedd heddiw!

 

04.12.17 Oriau Agor ar Gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Nadolig 2017 Delwedd

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'n Holl Gwsmeriaid a Ffrindiau!

Er gwybodaeth dyma oriau agor Delwedd ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd:
Byddwn yn cau am 12:00 Dydd Gwener, 22/12/17. Swyddfa ar gau tan Ddydd Mawrth 02/01/2018.

Diolch yn fawr iawn am eich cwsmeriaeth a chefnogaeth yn ystod y flwyddyn oddi wrth bawb yn Delwedd.

13.11.17 Croeso yn ôl Sam Owens

Ysgol Parc Y Bont

Rydym yn hapus i groesawu Sam Owens yn ôl i'r swyddfa heddiw.

Yn ddiweddar bu Sam yn gweithio gyda ni ar gontract mamolaeth ac oherwydd llwyth gwaith cynyddol, rydym yn falch o gael ei wahodd yn ôl.

Bydd yn ychwanegiad gwych i'r tîm, yn enwedig oherwydd ei brofiad blaenorol gyda ni a'n cwsmeriaid.

 

27.10.17 Adeiladu Economi Leol Newydd yng Nghymru

Jemma

Yn ddiweddar, gwahoddwyd Aled a Ceri o Delwedd i siarad yng nghynhadledd yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yng Nghaerdydd, "Adeiladu Economi Lleol Newydd Yng Nghymru". Roeddem yno i drafod rôl busnesau bach a chanolig yn yr economi lleol.

Darllen Mwy

29.09.17 Ffarwelio a Sam Owens

Heddiw yw diwrnod olaf Sam Owens yn y swyddfa gyda ni. Diolch i ti am dy holl waith caled dros y flwyddyn ddiwethaf, dymunwn bob lwc i ti i'r dyfodol.

26.09.17 Hyfforddiant Google Adwords

Ysgol Parc Y Bont

Mynychodd pedwar o'n haelodau staff hyfforddiant Google Adwords wythnos diwethaf.
Diolch i Busnes Cymru a Pro PPI am drefnu'r digwyddiadau.

 

19.09.17 Llongyfarchiadau Ifan!

Ifan

Llongyfarchiadau i aelod o'n tîm, Ifan Emyr, ar gael ei waith fel rhan o'r arddangosfa Agored yn y safle celf yn Galeri Caernarfon, i'w arddangos hyd at 27/10/17.

Mae gwaith Ifan wedi' selio ar fapiau modern a hanesyddol. I weld fwy o'i waith, gweler ei dudalen Facebook

04.09.17 Gwefannau Ysgolion gan Delwedd

Ysgol Parc Y Bont

Ar ddechrau tymor ysgol newydd, beth am ddefnyddio'r amser hwn i feddwl am wefan newydd i’ch ysgol?

Rydym wedi creu bron i 70 o wefannau llwyddiannus i ysgolion ar draws Cymru, gydag 13 arall ar y gweill ar hyn o bryd. Gyda'r nifer yma o wefannau ysgolion yn ein portffolio yn ogystal â'n blynyddoedd o gydweithio gydag ysgolion, golygai ein bod yn deall eich anghenion.

Mae rhai esiamplau o'n gwefannau ysgolion ni i'w gweld ar ein portffolio

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwefan newydd i'ch ysgol, cysylltwch â ni er mwyn cael gwybod beth allwn wneud i chi.

 

29.08.17 Croeso yn ôl Jemma

Jemma

Croeso cynnes yn ôl i Jemma Evans heddiw, ar ôl bod i ffwrdd ar gyfnod mamolaeth.
Mae'n grêt dy gael di'n ôl!

22.08.17 Oriau Agor Gŵyl y Banc

Bydd Delwedd ar gau ar Ddydd Llun Awst 28ain oherwydd Gŵyl y Banc. Gobeithio y bydd yn benwythnos prysur i'n cwsmeriaid yn y diwydiant twristiaeth!

18.08.17 Gwyl Bethel

Gwyl Bethel

Mae gennym benwythnos prysur o'n blaen! Edrychwn ymlaen at dynnu lluniau yn Gwyl Bethel fory. Dymunwn bob hwyl i bawb sy'n rhan o drefnu'r digwyddiad gwych yma ac i bawb sy'n cymryd rhan!

14.08.17 Gwefannau Ysgolion

Gwefan am ddim

Ysgolion - Gobeithiwn eich bod yn mwynhau’r Gwyliau Haf! Beth am ddefnyddio'r amser hwn i feddwl am wefan i’ch ysgol? Mae rhai esiamplau o'n gwefannau ysgolion ni ar ein portffolio ar-lein.

Rydym wedi creu bron i 70 o wefannau llwyddiannus i ysgolion ar draws Cymru, gydag 13 arall ar y gweill ar hyn o bryd. Gyda'r nifer yma o wefannau ysgolion yn ein portffolio yn ogystal â'n blynyddoedd o gydweithio gydag ysgolion, golygai ein bod yn deall eich anghenion.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwefan newydd i'ch ysgol, cysylltwch â ni er mwyn cael gwybod beth allwn wneud i chi.

11.08.17 Helpu Mentrau Bach a Chanolig i Fod yn Fwy Dwyieithog

Buddsoddiad Llwyodraeth Cymru

Efallai eich bod wedi gweld y newyddion fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £400,000 i helpu mentrau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog.

Rydym ni yn Delwedd yn croesawu’r newyddion yma, ac yn teimlo y bydd yn gefnogaeth gwerthfawr iawn i fusnesau bach a chanolig sydd yn defnyddio Cymraeg yn barod yn eu busnesau, a hefyd i’r rhai ohonoch y bysai’n hoffi cychwyn gwneud.

Darllen Mwy

20.07.17 Enillydd y Gystadleuaeth Gwefan am Ddim

Enillydd y Gystadleuaeth Gwefan am Ddim - Cangen Gogledd Orllewin Cymru o’r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron

Rydym yn falch o gyhoeddi mai enillydd y Gystadleuaeth Gwefan am Ddim eleni yw’r Gangen Gogledd Orllewin Cymru o’r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron (Motor Neuron Disease Association). Fel y mae y rhan fwyaf ohonoch yn gwybod, fe gollwyd Meic Roberts, sefydlydd Delwedd, i Glefyd Motor Niwron Motor ar ddiwedd Mis Mai, felly mae’r elusen yma yn un bwysig iawn i ni.

Fe aeth Aled Roberts o Delwedd i grŵp cymorth y gangen ddoe yn Tŷ Golchi. Yn y llun gydag ef mae’r Ymgynghorydd Datblygu Gofal Rhanbarthol Kevin Thomas, y Cydlynydd Datblygu Gwirfoddoli Jo Cunnah, a Roger Sowersby, cyswllt y Grŵp Gogledd Orllewin Cymru.

Roedd yn wych i gwrdd â nhw ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’r gymdeithas. Gobeithiwn y bydd y wefan yn ased iddyn nhw.

Cliciwch i ymweld â thudalen Facebook neu Twitter y gangen.

11.07.17 Delwedd yn Ymddangos yng Nghylchgrawn y Federation of Small Businesses

Delwedd yn Ymddangos yng Nghylchgrawn y Federation of Small Businesses

Roeddem yn falch o gael sylw yn rhifyn diweddaraf cylchgrawn First Voice gan yr Federation of Small Businesses. Mae'r erthygl o'r enw "Rewarding local charities" yn trafod ein "Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol" yr ydym yn gwneud pob blwyddyn. Gweler yr erthygl yma.

Mae ein menter "Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol" hefyd yn cael sylw yn yr erthygl, i ddarganfod mwy am hyn cliciwch yma.

Bydd ennillydd y cystadleuaeth yn cael ei gyoheddi yn fuan!

 

30.06.17 Sioe Caernarfon a Carnifal Gŵyl y Felinheli

Gwefan am ddim

Mae wythnos brysur o dynnu lluniau yn dod i ben yfory gan y byddwn yn Sioe Caernarfon yn ogystal â'r diwrnod carnifal yng Ngŵyl Y Felinheli. Pob lwc i'r ddau ddigwyddiad!

Heddiw hefyd yw'r dyddiad cau ar gyfer ein cystadleuaeth Gwefan am ddim, cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

14.06.17 Busnes y Mis FSB Cymru

Cystadleuaeth Gwefan am Ddim

Rydym yn falch o gael ein henwi yn Fusnes y Mis gan y Federation of Small Businesses Cymru. Cawsom yr anrhydedd hwn yn rhannol oherwydd y Wefan Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol yr ydym yn ei wneud bob blwyddyn. Sefydlwyd y fenter hon gan ein sylfaenwr Michael Roberts, ac rydym yn falch o allu parhau â'r gwaith da.

Yn ddiweddar, fe wnaethom gyfarfod ag Amy Bainton a Mike Learmond o'r Federation of Small Businesses Cymru a ddewiswyd ni fel Busnes y Mis. Cliciwch yma i weld eu blog amdanom ni.

 

08.06.17 Neges Bersonol gan Delwedd

Fel y mae llawer ohonoch yn gwybod, mae Delwedd yn fusnes teuluol a sefydlwyd gan Michael Roberts. Yn dilyn diagnosis Michael o Glefyd Motor Niwron ym mis Mehefin y llynedd, a'i ymddeoliad ym mis Hydref, mae bellach yn cael ei redeg gan ei blant Aled a Ceri Roberts.

Yn anffodus, fe gollodd Michael ei frwydr yn erbyn Clefyd Motor Niwron a bu farw yng nghwmni ei deulu a’i ffrindiau Nos Sul, 28/05.

Roedd yn sioc fawr i ni ond mae ein teulu, ffrindiau a'n cwsmeriaid wedi bod yn hynod gyd-deimladwy a charedig a ni dros yr wythnosau diwethaf.

Hoffwn ddiolch i chi gyd fel cwmni am eich geiriau clên a'ch dealltwriaeth.

Cofion gorau,

Jen, Aled a Ceri

22.05.17 Gwyl y Banc - Mai 29fed

Byddem ar gau ar Ddydd Llun Mai 29ain oherwydd Gwyl y Banc.
Gobeithio y bydd yn benwythnos prysur i'n cwsmeriaid yn y diwydiant twristiaeth!

10.05.17 Cystadleuaeth Gwefan am Ddim - Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol

Cystadleuaeth Gwefan am Ddim

Fel mae nifer ohonoch yn ymwybodol, mae Delwedd yn falch iawn o allu cefnogi achosion da lleol drwy ddylunio, adeiladu a chynnal un wefan yn rhad ac am ddim ar gyfer achos da lleol bob blwyddyn. Blwyddyn diwethaf fe ddewisom Gafael Llaw, ac yn y blynyddoedd diwethaf rydym wedi creu, lletya a chynnal nifer o wefannau eraill am ddim i achosion da lleol. Mae ein cefnogaeth yn barhaus ar gyfer y gwefannau hyn ac rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt yn y gwaith da y maent yn ei wneud.

Eleni rydym yn rhedeg cystadleuaeth i ddewis yr achos da bydd yn derbyn y wefan newydd yma gennym ni.

Darllen Mwy

04.05.17 Mis Ebrill Prysur Iawn

Newyddion Delwedd

Roedd Ebrill yn fis prysur iawn i ni yma yn Delwedd gydag 7 wefan newydd yn mynd yn fyw. Roedd y rhain yn cynnwys gwefan haws i'w ddefnyddio gydag edrychiad newydd i Mantell Gwynedd, gwefan newydd sbon ar gyfer Maes Carafanau Tan yr Ogof sy'n adlewyrchu'r teimlad o lonydd ac ymlacio sydd ganddynt yno, a gwefan System Rheoli Cynnwys hwyl a deniadol ar gyfer Atyniadau Eryri sy'n cyd-fynd â'u brandio.

I weld mwy o enghreifftiau o'n gwaith, gwelwch ein portffolio yma

 

25.04.17 Gwyl y Banc - Mai 1af

Byddem ar gau ar Ddydd Llun Mai 1af oherwydd Gwyl y Banc.
Gobeithio y bydd yn benwythnos prysur i'n cwsmeriaid yn y diwydiant twristiaeth!

10.04.17 Oriau Agor Dros Y Pasg

Oriau Agor Delwedd Dros Y Pasg

Dyma Ein Oriau Agor Dros Y Pasg:

 

26.01.17 Dewiswch y Pecyn Cynnal a Chadw sy'n Gweithio i Chi

Pecyn Cynnal a Chadw

Mae gennym nifer o opsiynau cynnal a chadw gwahanol ar gael. Os hoffech drafod unrhyw un o’r opsiynau hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni.

  1. Gwefan lle byddwch yn anfon eich newidiadau atom drwy e-bost. Bydd unrhyw newidiadau a dderbynnir cyn 12pm yn cael eu cyflawni o fewn 24 awr (Dydd Llun – Dydd Gwener). Manteision hyn yw y bydd eich gwefan yn cael ei diweddaru gan ddefnyddio ein meddalwedd arbenigol ar gyfer dylunio gwefannau, a bydd pob ffeil a delwedd yn cael eu hoptimeiddio i’w defnyddio ar y we, yn ogystal â sicrhau’r perfformiad gorau gyda Pheiriannau Chwilio.

  2. System Rheoli Cynnwys, lle gallwch olygu cynnwys eich gwefan eich hun.

  3. Cyfuniad o 1 a 2 lle bydd rhai o’r tudalennau nad ydych yn credu y bydd angen eu newid ar frys yn cael eu diweddaru gan staff Delwedd, ond gallwch chi barhau i ddiweddaru rhannau eraill o’r wefan eich hun.


Am fwy o wybodaeth am beth y gallwn gynnig i chi, edrychwch ar ein tudalen Ein Gwaith.

23.12.16 Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol

Bob blwyddyn rydym yn dylunio, adeiladu a chynnal o leiaf un wefan yn rhad ac am ddim ar gyfer achos da lleol; eleni rydym wedi dewis Gafael Llaw.

Mae Gafael Llaw yn elusen leol o Gaernarfon wedi ei sefydlu i gefnogi plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn gyda chancr.

Rydym wedi creu gwefan ymatebol, ddwyieithog gyda system rheoli cynnwys sydd yn adlewyrchu eu brand, ac rydym yn gobeithio bydd yn gymorth iddynt rannu gwybodaeth, denu gwirfoddolwyr a chodi arian i’w hachos teilwng iawn.

Darllen Mwy

20.12.16 Ymddangosom yn Papur Dre a'r Cambrian News Wythnos Diwethaf

Roeddem yn yr adran “Meindia dy fusnes” o Papur Dre, fel rhan o sbotolau ar fusnesau lleol.

Roeddem hefyd yn ymddangos yn y Cambrian News gan ein bod wedi creu gwefan newydd rheoli cynnwys yn rhad ac am ddim i Gafael Llaw, elusen leol sydd yn cefnogi plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn sy’n dioddef o gancr.

Diolch i chi am eich cefnogaeth!

18.11.16 Plant Mewn Angen

Diolch o galon i bawb am gyfrannu mor hael i'n casgliad Plant Mewn Angen, a diolch i bawb yn y Galeri am ymuno â ni ar gyfer Plant Mewn Angen!

02.11.16 Llongyfarchiadau Mawr i Aelod o'r Tim

Sam Owens

Llongyfarchiadau mawr i aelod o'r tim Jemma Evans a'i phartner Mike Jones ar enedigaeth eu mab, Jac Osian Jones. Edrychwn ymlaen at gyfarfod Jac!

13.10.16 Delwedd Ltd.

Mae hi wedi bod yn brysur iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf yma yn Delwedd! Rydym wedi croesawu aelod newydd o'r tîm ac ar Hydref 1af daeth Delwedd yn gwmni Cyfyngedig.

Bydd Michael Roberts, a sefydlodd Delwedd yn 1998, yn ymddeol ddiwedd yr wythnos, ynghyd a'i wraig Jennifer. Bydd y ddau yn parhau yn ymglymedig yn rhedeg y busnes ac maent yn aros ymlaen fel cyfarwyddwyr. Hoffai Michael a Jennifer ddiolch i holl gwsmeriaid a ffrindiau Delwedd am eu cwsmeriaeth a'u cefnogaeth barhaus ar hyd y blynyddoedd, ac maent yn falch o ddweud fod gan dîm sefydlog Delwedd brofiad helaeth sy'n sicrhau y bydd y gwasanaeth uchel mae'r cwmni yn anelu at yn parhau yn y dyfodol.

Mae gweddill y tîm yma yn Delwedd yn dymuno y gorau iddynt yn eu ymddeoliad, ac yn edrych ymlaen i gyfarfodydd rheolaidd gyda hwy.